Lučka

Lučka (albino)

Lastnik Lastnik: Blažka Štandeker
Leglo: J - Barbara Polanc (24.02.2016) Oče Oče: Mirko007 Mati Mati: Cloudy
Spol: Ženski Ženski
Poglej družinsko drevo Poglej družinsko drevo

Slike